Monday, 1 July 2013

July dawned! / Nastał lipiec!

The year 2013 is an exceptional year for the Wooden Architecture Route. It is the 10th anniversary of wooden churches’ inscription on the World Heritage List! On this prestigious list can be found: four Malopolska’s treasures – church in BinarowaDebno PodhalanskieLipnica Murowana and Sekowa, and two Podkarpackie region churches – in Haczów and Blizne. Additionally, in June 2013 the 8 Greek Catholic Parish Churches were inscribed on the UNESCO list: 4 in Podkarpackie region: Radruż, Chotyniec, Smolnik, Turzańsk, and 4 in Malopolska region: PowroznikOwczaryKwiatonBrunary Wyzne.


Camper Malopolski, which during the latest trip to Benelux countries was promoting the Wooden Architecture Route and left the Malopolska’s Red Coral Necklace in the UNESCO’sheadquarter, is also celebrating this great feasting.

But the one who will celebrate the most is „Muzyka Zaklęta w Drewnie”, which will ZACHĘCAĆ people to visit the Wooden Architecture Route’s sities in Malopolska and Podkarpackie. And us – the Camper Malopolski – will also join this musical plans.  

We would like to invite all of you to concerts which take places in the UNESCO sites:

(THE ENTRANCE IS FREE)

13 July, 7 PM, Haczów – Church of the Assumption of the Virgin Mary
INTRADA Old Instruments Band

14 July, 12 PM, Dębno Podhalańskie - The Parish Church of St. Michael the Archangel
Octava Ensemble
Polifonia di legno

20 July, 16 PM, Blizne - All Saints Church
Duo Sonore – Ilona Nieciąg and  Krzysztof Leksycki

21 July, 18 PM, Binarowa - The Parish Church of St. Michael the Archangel
Perfugium

11 August, 12 PM, Powroźnik – the Greek Catholic Parish Church of St. Jacob the Younger
Alicja Węgorzewska – mezzo-soprano, Bogdan Kierejsza – violin


-----------------------PL-----------------------

Rok 2013 jest dla Szlaku Architektury Drewnianej wyjątkowy. To 10 rocznica wpisu drewnianych kościołów Polski południowej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO! Na prestiżowej Liście znalazły się kościoły w Binarowej, Dębnie Podhalańskim, Lipnicy Murowanej i Sękowej (województwo małopolskie) oraz kościoły w Haczowie i Bliznem (województwo podkarpackie). Dodatkowo w czerwcu 2013 roku 8 cerkwi zostało wpisane na UNESCO: cerkiew w Radrużu, Chotyńcu, Smolniku, Turzańsku (Podkarpacie) oraz w Powroźniku, Owczarach, Kwiatoniu, Brunarach Wyżnych (Małopolska).


Do świętowania włącza się również Camper Małopolski, który podczas swojej ostatniej podróży do krajów Beneluksu promował Szlak Architektury Drewnianej, a wiedząc o staraniach wpisu powyższych cerkwi na sławetną listę UNESCO pojechał do jej centrali, by tam pozostawić po sobiemałopolski znak – czerwone korale.

Ponadto świętowania tego lata będzie wiele, gdyż "MuzykaZaklęta w Drewnie" i uroczystymi koncertami chce zachęcić jak najwięcej osób do odwiedzania zabytków na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce i na Podkarpaciu. I my przyłączamy się to tych muzycznych planów!

Zatem zapraszamy na koncerty w obiektach UNESCO:

(WSTĘP ZAWSZE WOLNY)

13.07.2013, Godz: 19.00, Haczów - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Zespół Instrumentów Dawnych INTRADA
Instrumenty z duszą

14.07.2013, Godz: 12.00, Dębno Podhalańskie - Kościół pw. św. Michała Archanioła
Octava Ensemble
Polifonia di legno

20.07.2013, Godz: 16.00, Blizne - Kościół pw. Wszystkich Świętych
Duo Sonore – Ilona Nieciąg oraz  Krzysztof Leksycki
Barokowa Intrada - Fantazja Skrzypcowa

21.07.2013, Godz: 18.00, Binarowa - Kościół pw. św. Michała Archanioła
Perfugium
Alfa i Omega. Rok Liturgiczny w pieśniach dawnych i tradycyjnych

11.08.2013, Godz: 12.00, Powroźnik - Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła
Alicja Węgorzewska – mezzosopran, Bogdan Kierejsza – skrzypce
Najpiękniejsze pieśni maryjne i sakralne

No comments:

Post a Comment